Alternatieve fondsen

De Provinciale Commissies voor Studiebeurzenstichtingen beheren een aantal studiebeurzen uit nalatenschappen: Limburg, Antwerpen, Oost-VlaanderenWest-Vlaanderen, Vlaams- en Waals-Brabant.

De Limburgse Studielening heeft tot doel financiële hulp te verlenen. Bij de toekenning van de lening wordt er rekening gehouden met de studie en het (gezins)inkomen van de aanvrager.

Elk jaar reikt de Stichting VOCATIO  beurzen uit aan beloftevolle jongeren die kunnen getuigen van een echte roeping maar niet de nodige financiële middelen hebben om deze te realiseren.

De Stichting Van Goethem-Brichant heeft tot doel bij te dragen tot de vervolmaking van jonge universitairen met het oog op de verbetering van het lot van personen met een handicap in diverse domeinen van de revalidatie en de socio-professionele integratie.

De Stichting Fernand Lazard heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan afgestudeerde studenten. De leningen zijn bestemd voor installatiekosten, voor de financiering van een bijkomende opleiding of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland.

Het Fonds Dieter van de Koning Boudewijnstichting wil financiële steun en begeleiding verlenen aan jongeren die het door een problematische familiesituatie (financieel) moeilijk hebben hogere studies te volbrengen. Hierbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar jongeren toevertrouwd aan de Integrale Jeugdzorg (Comité Bijzondere Jeugdzorg).

Het Fonds Tinne Boes van de Koning Boudewijnstichting heeft als doelstelling steun te verlenen voor de vorming van jongeren, die omwille van hun moeilijke sociale- of leefomstandigheden onvoldoende kansen krijgen.