Langdurige ziekte

Ziekte tijdens het academiejaar
Als je tijdens het academiejaar ernstig ziek wordt waardoor je niet langer voor minstens 27 studiepunten ingeschreven kan blijven, dan kan je je kinderbijslag behouden:

  • als je door de FOD Sociale Zekerheid erkend wordt als ‘kind met een aandoening’. Je kan dit statuut aanvragen via je kinderbijslagfonds. Dit statuut geeft recht op kinderbijslag en soms verhoogde kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar. Nadien kan je een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen​ of
  • als ‘zieke schoolverlater’, op voorwaarde dat je een medisch attest aan je kinderbijslagfonds bezorgt waaruit blijkt dat je ziek bent geworden tijdens je studies of dat je aansluitend ziek bent geworden nadat je het aantal studiepunten hebt verminderd tot minder dan 27 studiepunten of nadat je je studies hebt stopgezet.
    Je hebt recht op kinderbijslag tot het einde van de ziekteperiode vermeld in het medisch attest als je je binnen de 5 werkdagen na de ziekteperiode inschrijft als werkzoekende.
    Er is geen recht op kinderbijslag tijdens de ziekte als je je niet of te laat inschrijft als werkzoekende. De toegekende kinderbijslag zal dan teruggevorderd worden.
    Wanneer een inschrijving als werkzoekende binnen de 5 werkdagen wegens overmacht (bv. overlijden) of gewijzigde omstandigheden (bv. hervatten van de studies met recht op kinderbijslag: minstens 27 studiepunten in het hoger onderwijs, aanvatten van een tewerkstelling), niet mogelijk is, wordt echter op de uitgevoerde betalingen niet teruggekomen.

Ziekte tijdens de zomervakantie
Als je tijdens de zomervakantie ziek wordt waardoor je in het nieuwe academiejaar geen 27 studiepunten kan opnemen en ook niet kan inschrijven als werkzoekende, dan kan je je kinderbijslag behouden:

  • als je als ‘kind met een aandoening’ wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (zie hierboven) of
  • als ‘zieke schoolverlater’ (zie hierboven). Uit het medisch attest, dat je bezorgt aan je kinderbijslagfonds, moet blijken dat je ziek bent geworden tijdens de vakantie.